Obchodní podmínky


OBCHODNÍ PODMÍNKY

Prodávající:

Roman Činčara
se sídlem Na Výsluní 781/6, Loštice, PSČ 789 83
IČ: 73339547
IČP: 1005148917

Provozovny prodávajícího:
Kavárna Galerie u Lišky Bystroušky, nám. Míru 54, 789 83 Loštice
Cukrářská výrobna u Lišky Bystroušky, nám. Míru 119, 789 83 Loštice


ÚVOD

Tyto obchodní podmínky upravují prodej zboží prodávajícím kupujícímu, a to formou osobní, telefonickou nebo internetovou. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Definice některých pojmů: 

 1. kupující – třetí osoba (zákazník), která má zájem koupit si od prodávajícího zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující spotřebitel a kupující podnikatel (který není spotřebitelem).
 2. kupující spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti. Fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 3. kupující podnikatel je osoba, která není spotřebitelem a která nakupuje výrobky či užívá služby pro účely podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 4. smlouva – kupní smlouva, jejímž předmětem je prodej zboží prodávajícím kupujícímu.
 5. zboží – pekařské a cukrářské výrobky, případně další zboží nebo výrobky, které nabízí k prodeji prodávající v rámci své podnikatelské činnosti.

UZAVŘENÍ SMLOUVY

Prostřednictvím internetových stránek prodávajícího

1. Na internetových stránkách prodávajícího www.dortylostice.cz je uveden seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.

2. V případě zájmu kupujícího o nabízené zboží v internetovém obchodě, stiskne kupující tlačítko “vložit do košíku”.

3. Pro dokončení objednávky je kupující povinen vyplnit požadované údaje v objednávkovém formuláři a tento odeslat prostřednictvím internetových stránek prodávajícího.

4.   Kupující má možnost před dokončením objednávky zboží z košíku odstranit nebo měnit jeho množství. V košíku se zobrazí vždy všechno objednávané zboží, cena tohoto zboží, množství jednotlivých položek (kusů), součet ceny zboží v košíku.

5. Objednávka je kompletní po vyplnění kontaktních údajů kupujícího a termínu vyzvednutí zboží.

6. Odesláním objednávky kliknutím na tlačítko „závazně objednat" se považuje za návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy.

7. Termíny objednávek 
    Dorty klasické (dezerty) je nutné objednat min. 3 PRACOVNÍ DNY PŘEDEM.

    Dorty na přání je nutné objednat min. 14 DNÍ PŘEDEM.
   
V případě objednání méně než 3 pracovní dny předem si zákazník může vybrat z aktuální nabídky napečených dortů v kavárně.  V tomto případě je nutná předchozí telefonická domluva a potvrzení ze strany prodávajícího.


Objednávky bez příplatku:

dort na PÁTEK     → objednávku je nutné provést do ÚTERÝ  23:59 hod.

dort na SOBOTU  → objednávka do STŘEDY  23:59 hod.

dort na NEDĚLI    → objednávka do STŘEDY  23:59 hod.

dort na PONDĚLÍ  → objednávka do ČTVRTKU  23:59 hod.

dort na ÚTERÝ      → objednávka do PÁTKU  23:59 hod.

dort na STŘEDU   → objednávka do NEDĚLE  23:59 hod.

dort na ČTVRTEK  →  objednávka do PONDĚLÍ  23:59 hod.

8. Prodávající potvrdí přijetí objednávky prostřednictvím emailové zprávy odeslané automaticky ze serveru prodávajícího. Prodávající potvrdí objednávku uskutečněnou v pracovních dnech do 24 hod. od odeslání objednávky kupujícím. Objednávku odeslanou mimo uvedenou dobu prodávající potvrdí do 24 hod. od nejbližšího následujícího pracovního dne. Za potvrzení lze považovat automaticky vygenerovaný e-mail se shrnutím objednávky kupujícího s výčtem zboží, ceny zboží, úplnými kontaktními údaji kupujícího a termínu vyzvednutí zboží.

9. Potvrzením objednávky prodávajícím je uzavřena kupní smlouva. V případě, že je vyžadována záloha na kupní cenu, je kupní smlouva uzavřena až potvrzením objednávky prodávajícím a zaplacením zálohy kupujícím.

 10. Pokud kupující zadal chybné kontaktní údaje, v důsledku čehož mu potvrzení objednávky nemůže být doručeno, je prodávající oprávněn objednávku stornovat.

11. Pro vyloučení všech pochybností prodávající vylučuje pro účely uzavírání smlouvy ustanovení § 1740 odst. 3 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník a prodávající tak nepřijímá jakékoliv odchylky, úpravy nebo dodatky k nabídce.

 

Telefonicky, osobně

1. V případě telefonické nebo osobní objednávky v provozovně prodávajícího je kupující povinen dodržovat pokyny prodávajícího a sdělit všechny prodávajícím požadované údaje.

2. Potvrzení objednávky prodávajícím se zpravidla uskutečňuje okamžitě.

3. Potvrzením objednávky prodávajícím je uzavřena kupní smlouva.

4. Ostatní ustanovení těchto obchodních podmínek pro uzavření smlouvy prostřednictvím internetových stránek prodávajícího se použijí obdobně.PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Prodávající je povinen dodat zboží podle potvrzené objednávky.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu.
 3. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou adresu, telefonické spojení a e-mailovou adresu. Kupující je odpovědný za uvedení správných a úplných údajů. V případě uvedení nesprávných údajů odpovídá kupující prodávajícímu za vzniklou škodu.
 4. Kupující je povinen dodržovat skladovací podmínky stanovené pro zboží.
 5. Veškeré osobní údaje poskytnuté kupujícím při objednávce jsou důvěrné. Prodávající prohlašuje, že tyto osobní údaje nebude sdělovat žádné třetí osobě.
 6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a převzetí zboží.
 7. Prodávající má právo odmítnout objednávku a nedodat objednané zboží, pokud kupující nezaplatí zálohu, je-li požadována, či v případě pozdního objednání, či z důvodů naplnění výrobní kapacity prodávajícího, z důvodu nejasných nebo neúplných kontaktních údajů, nebo nemožnosti kontaktovat kupujícího. O této skutečnosti, pokud je to reálně možné, bude kupující prodávajícím informován emailem nebo telefonicky.
 8. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy (stornovat již potvrzenou objednávku) při objednání dortů, a to nejméně 3 dny před termínem dodání zboží.
 9. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy ve lhůtě kratší než 3 dny před dodáním zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu storno poplatek, a to ve výši 50% z kupní ceny.

 

PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Platební podmínky

Zboží je možné kupujícím uhradit v hotovosti nebo platební kartou při převzetí zboží v provozovnách prodávajícího.

Dodací podmínky

1. Zboží je možné si vyzvednout pouze osobně a to v následujících místech, dnech a časech:

 • v Kavárně Galerii u Lišky Bystroušky (nám. Míru 54, Loštice), a to pondělí od 13 do 20 hodin, úterý - neděle od 10 do 20 hodin
 • v Levandulové kavárně (Masarykovo nám. 13, Zábřeh), a to pátek - neděle od 13 do 19 hodin. ZÁVOZOVÝ DEN do Zábřeha je PÁTEK. 

Dorty klasické či dezerty je nutné objednat min. 3 PRACOVNÍ DNY PŘEDEM.

Dorty na přání je nutné objednat min. 14 DNÍ PŘEDEM.

 

2. Termín a místo převzetí je určeno kupujícím v objednávce.

3. Po dohodě mezi kupujícím a prodávajícím je možná změna termínu dodání, dle výrobních možností prodávajícího.

4. Veškeré zboží je prodávajícím skladováno a dodáváno při doporučených teplotách od +4 °C do +8°C.

5. Kupující je povinen zboží  skladovat zboží na suchém a chladném místě při teplotě od + 4°C do + 8°C a zajistit odpovídající podmínky po celou dobu skladování.

6. Veškeré výrobky musí být skladovány odděleně od surovin jiného původu z důvodu hrozby kontaminování jinými aromaty a mikroorganismy (uzeniny, tvarůžky, cibule, česnek apod.).OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího pouze pro účely plnění smluvních povinností.
 2. Kupující dává odesláním objednávky kupujícímu souhlas se zpracováváním osobních údajů uvedených kupujícím v objednávce za účelem nabízení obchodu a služeb prodávajícím, a to včetně elektronické komunikace.
 3. Účelem zpracování osobních údajů je kromě plnění povinností prodávajícího i nabízení obchodu a služeb podle § 5 odst. 6 Zákona 101/2000 Sb. a ve smyslu Zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to i prostřednictvím elektronické komunikace.
 4. Kupující dává odesláním objednávky prodávajícímu souhlas se zasíláním obchodních sdělení na emailovou adresu kupujícího uvedenou v registračním formuláři. Kupující je kdykoliv oprávněn odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení, a to emailovým sdělením na emailovou adresu prodávajícího, ze které budou kupujícímu zasílána obchodní sdělení.
 5. Prodávající bude zpracovávat osobní údaje poskytnuté kupujícím v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 6. Osobní údaje kupujícího nebudou předávány třetím osobám. Pokud by k tomu v budoucnu došlo, bude kupující informován na internetových stránkách poskytovatele nebo novými obchodními podmínkami.
 7. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány pouze pro účely uvedené v těchto obchodních podmínkách a kupující bere na vědomí, že má práva dle zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může kdykoliv požádat prodávajícího o informaci o zpracovávání osobních údajů, může požádat o vysvětlení, požadovat, aby prodávající opravil, blokoval, doplnil nebo zlikvidoval nesprávné nebo neaktuální osobní údaje, a že může souhlas kdykoliv bezplatně na adrese sídla prodávajícího písemně odvolat.

REKLAMACE A ZÁRUKA ZA JAKOST

 1. Případná práva kupujícího z vadného plnění, (dále také jako „reklamace"), budou vyřízeny v souladu s těmito obchodními podmínkami prodávajícího a právním řádem ČR.
 2. Vady zboží lze reklamovat u prodávajícího, a to telefonicky či přímo v provozovně prodávajícího, nejdéle však do 24 hodin od předání zboží.
 3. Kupující je povinen prohlédnout zboží při jeho převzetí a případné vady množství a zjevné vady okamžitě oznámit prodávajícímu.
 4. V případě skrytých vad zboží, zejména vady týkající se chuti či složení výrobku, je kupující povinen vady neprodleně vytknout u prodávajícího. Kupující je povinen skryté vady vytknout ihned po jejich zjištění.
 5. Prodávající nepřizná kupujícímu právo z vadného plnění v případě pozdního vytčení vady.
 6. Povinnost kupujícího dodržet podmínky skladování zboží stanovených prodávajícím a těmito obchodními podmínkami při uplatnění práv kupujícího z vadného plnění není dotčena.
 7. Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží, a to v délce uvedené na odebraném zboží nebo uvedené v těchto obchodních podmínkách.
 8. Při uplatnění práv kupujícího z vadného plnění je kupující povinen předložit prodávajícímu spolu se zbožím i originál dokladu o zaplacení zboží a fotografie zboží zachycující vadu zboží. Kupující je dále povinen prodávajícímu popsat, jak se vada projevuje.

Způsob vyřízení reklamace

 1. V případě nepodstatného porušení smlouvy zboží má kupující právo na odstranění vady nebo slevu z ceny zboží.
 2. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z ceny zboží nebo od smlouvy neodstoupí, může prodávající dodat, co chybí nebo odstranit vadu opravou nebo dodáním nového zboží.
 3. V případě podstatného porušení smlouvy má kupující právo na odstranění vady dodáním nového zboží nebo chybějící části, na opravu zboží, slevu z ceny zboží nebo odstoupení od smlouvy.
 4. V případě podstatného porušení smlouvy je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po oznámení vady, jaké právo si zvolil. V případě, že si kupující nezvolí své právo včas, má kupující práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.
 5. U zboží, u kterého byla kupujícím již jeho část spotřebována nebo znehodnocena, nemůže být vyměněna za nové zboží.

Právo kupujícího z vadného plnění zaniká

Prodávající neodpovídá za vady, v případě, že:

 1. vznikly nesprávným skladováním zboží u kupujícího.
 2. uplynula záruční doba.
 3. zboží bylo upraveno, pozměněno nebo poškozeno jednáním nebo opomenutím kupujícího.
 4. k vadě zboží došlo v důsledku použití zboží kupujícím v rozporu s obchodními podmínkami, pokyny prodávajícího nebo návodem.
 5. k vadě zboží došlo v důsledku zásahu vyšší moci.
 6. zboží bylo upraveno podle požadavku kupujícího a k vadě zboží došlo nevhodným složením zboží, pokud bylo toto složení nebo úpravy kupujícím požadováno a kupující na svém požadavku trval přes upozornění prodávajícího.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem. Je-li kupující spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 476/2013 Sb., zákon na ochranu spotřebitele. Je-li kupující podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákonem č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník.
 2. Změny obchodních podmínek nebo smlouvy mohou být činěny pouze písemně, změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění.
 3. V případě písemného doručování písemností se doručuje do bydliště/sídla adresáta. Pokud nelze písemnost doručit na adresu bydliště/sídla adresáta a jiná adresa není známa, považuje se za den doručení den vrácení nedoručené zásilky, i když se o ní adresát nedozvěděl.
 4. Jazykem pro komunikaci mezi poskytovatelem a uživatelem je český jazyk.
 5. V případě, že je kupující spotřebitelem, prodávající tímto kupujícího informuje, že orgánem příslušným pro mimosoudní řešení sporů mezi kupujícím a prodávajícím z kupní smlouvy je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz)
 6. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem uveřejnění.